Учебные материалы


ценарний підхід.Карта сайта poickmen.ru

У літературних джерелах сценарії розглядають як надійні і реально можливі варіанти розвитку тих чи інших процесів. Використання сценарного методу пов’язують із спробою отримати модель процесу, а не тільки оцінити його кінцевий результат. Побудова сценарію формує опис того, яким може стати проект через певний час, який складається на підставі переконання про можливості організації з врахуванням факторів зовнішнього середовища.

Відомий американський економіст В.Леонтьєв, досліджуючи питання макроекономічного розвитку, зазначив, що даний процес передбачає програмування, тобто здатність вибору між альтернативними можливими сценаріями і повинен починатись “… з розробки альтернативних сценаріїв, що представляють з допомогою конкретних, нетехнологічних термінів один із декількох можливих варіантів майбутнього стану економіки”. Використання сценаріїв пов’язують із методом прогнозування, що намагається установити логічну послідовність подій, щоб показати, як з існуючої ситуації може крок за кроком розвиватись майбутній стан об’єкта чи системи.

Процес прийняття рішення щодо майбутнього розвитку можна розглядати через послідовне здійснення таких етапів:

- усвідомлення необхідності прийняття рішення щодо майбутнього розвитку;

- формування варіантів наступних дій;

- оцінка варіантів з точки зору їх привабливості;

- вибір одного чи декількох варіантів для реалізації.

! Розроблення сценарію майбутнього розвитку – це метод, за допомогою якого встановлюється логічна послідовність подій з метою показати, як, виходячи з існуючої ситуації, може крок за кроком розгортатись майбутній стан об’єкта дослідження.

Необхідність сценарію виникає після визначення мети і стратегічних пріоритетів та виявляється у складанні логічної схеми і календарного плану виконання стратегії шляхом формування альтернативних маршрутів – сценаріїв їх переведення у конкретні проекти.

Побудова сценаріїв – творчий процес, який не може бути визначений у межах чіткої формалізованої процедури. Форма, методика, розрахунки вибираються у кожному конкретному прикладі залежно від об’єкту дослідження, наявності інформаційних технологій і статистичного банку моделей, кваліфікації експертів, що здійснюють дану роботу та інших чинників.

Типова модель планування сценаріїв складається із таких елементів:

- визначення цінностей і формування бачення організації;

- проведення стратегічного аналізу;

- визначення головних питань, що потребують вирішення; створення сценарію.

Усі перелічені дії повинні відповідати визначеній темі, що стосується основних цілей з обґрунтуванням наявного потенціалу, з виділенням стратегічних цілей, завдань та напрямків майбутнього розвитку проекту.

Отже, побудова сценарію – це послідовний шлях формування стратегії, однак з різними альтернативними варіантами, що базується на проведенні стратегічного аналізу, який на основі використання широкого спектру інструментарію діагностики стратегічних позицій об’єкту дослідження з’ясовує питання закономірностей розвитку та вплив показників зовнішніх і внутрішніх факторів на даний процес.

До методів розробки сценаріїв належать: метод посилань, метод побудови системи діаграм, метод критичних полів, метод “заголовків газет”, метод “логіки можливого розвитку подій”, метод перехресного впливу подій, “метод Баєса”.

Для більш ґрунтовного опису подій доцільно розробляти систему сценаріїв, що відрізняються переліком припущень і взаємодією факторів, досліджуваних у сценарію. Розрізняють песимістичний, оптимістичний сценарії та сценарій з найбільш ймовірним розвитком подій.

Запропонована модель взаємодії підходів, представлена на рис.4.6., дозволяє будувати різноманітні формальні і неформальні методології управління проектами та розвивати їх. При цьому слід враховувати як вплив знань і регламентів предметної області, в рамках якої здійснюється проект, так і вплив прийнятої в організації культури адміністративного менеджменту. У цьому випадку основне навантаження з інтеграції покладається на системний підхід і інструменти організації взаємодії трьох складових - предметної, адміністративної та проектної.

Загрузка...

Взаємодія різних підходів у процесі управління проектами, в першу чергу, пов'язана з системами визначення мети та досягнення цілі, які схильні до змін при розвитку технологічної зрілості команд менеджерів і організацій. При цьому в ході реалізації проектів різні моделі досягнення цілі розглядаються в контексті «системних інтеграторів» при управлінні проектами. У реальній практиці така взаємодія формується інтуїтивно, що викликає значну кількість проблем в управлінні змінами і досягненні цілі. Це призводить до істотного зниження якості процесів управління проектами та криз у реалізації проектів.

Рис.4.6. Модель взаємодії підходів у методології управління проектами

4.4.

основи управління програмами за моделлю Р2М

Реалізація стратегії через програму. Основи програмного підходу. Система знань Р2М. Основні характеристики програми. Управління програмою.

Організації, незалежно від їх категорії та від того, прибуткові вони чи ні, діють згідно своїх організаційних стратегій управління, основу яких складають орієнтація на розвиток, стійке процвітання і задоволення споживачів.

У сучасному конкурентному оточенні, організаційні стратегії управління в багатьох випадках призначені для підтримки або створення конкурентної переваги по відношенню до інших організацій або конкурентної вартості продуктів. При здійсненні діяльності, організації повинні адаптувати свої стратегії до стратегій зовнішнього оточення і внутрішньої динаміки, а також знаходити шляхи ефективного інвестування управлінських ресурсів для своєчасного досягнення запланованих стратегічних показників.

Не залежно від оптимальності стратегій, на них впливають цілі організації, їх структура, можливості організації та її оточення. Науковцями визначаються три методики реалізації стратегій.

Методика першого типу полягає у встановленні визначених принципів та/або впровадженні відповідної структури для ефективного виконання щоденних операцій, прийняття основних та допоміжних рішень, з метою підвищення рівня розуміння і культури членів організації. Така методика найчастіше розробляється для створення добре керованих організацій.

Методика другого типу направлена на розвиток нових прийомів та механізмів їх реалізацій, які організація може використовувати в роботі як з технологічними процесами (устаткування та техніка), так і з управлінськими (бізнес-процеси та бізнес-моделі).

Третя методика повинна визначати механізм циклічного створення нових цінностей, таких як продукти та послуги, котрі забезпечують організаціями прибуток, що, в свою чергу, визначає існуючі цінності самих організацій.

! Для того, щоб придати стратегії більш конкретну та практичну форму, необхідно сформулювати таку адекватну й прогнозовану стратегію, яка базується на декількох місіях проектів, та створити на їх основі програму. Програма, таким чином, буде складатися з окремих проектів, кожних з яких представляється у вигляді власних структур та описів процесу реалізації, але в сукупності вони будуть направлені на досягнення місії програми.

Серед описаних типів методик, другий і третій їх типи особливо потребують забезпечення значною кількістю ресурсів, тому їх реалізація в межах процесного підходу істотно важка. Оскільки дані методики мають надзвичайне значення, більш доцільно реалізовувати їх у вигляді програм. Програмний менеджмент слугує основою виконання стратегії. Не програма реалізується через стратегії, а навпаки, стратегії здійснюються через програму і створюють, удосконалюють, накопичують цінності.

Традиційно, під проектним менеджментом розуміють систему мислення, знань, процедур і методів для послідовної реалізації проекту, направленого на отримання додаткової вартості за визначений період, шляхом формування тимчасової команди для виконання конкретного завдання. Не заперечуючи даного традиційного визначення проектного менеджменту, Р2М вперше у світі описує область програмного менеджменту, так як вважає, що програмний менеджмент життєво необхідний для вирішення комплексних завдань у сучасному суспільстві.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная