Г) кількість діто-днів.
Учебные материалы


Г) кількість діто-днів.Карта сайта pbor.ru

Проаналізуйте Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затв. постановою Правління НБУ від 21.01.2004р., № 22.

Тема 40: Договори на створення і використання об’єктів інтелектуальної власності

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності і їх правове регулювання.

2. Ліцензійні договори на використання об’єктів інтелектуальної власності.

а/ поняття та загальна характеристика ліцензійного договору.

б/ види ліцензійних договорів; повна ліцензія, виключна ліцензія, неповна або проста ліцензія.

в/ сторони та зміст ліцензійного договору.

3. Типові ліцензійні договори на використання творів науки, літератури і мистецтва.

4. Авторські договори.

а/ поняття авторських договорів;

б/ види авторських договорів:

- видавничий договір;

- договір на депонування рукопису;

- постановочний договір;

- договір художнього замовлення.

в/ сторони авторського договору;

г/ істотні умови та форма договору.

5. Договори на створення і використання результатів науково-технічної діяльності.

6. Договори на роботи і послуги по забезпеченню науково-технічною інформацією.

Нормативно-правові акти:

І. Міжнародно-правові документи:

1. Універсальна конвенція про авторське право від 24 липня 1971 року.

2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года // Богуславский М.М. Патентные вопросы в международныз отношениях. М. 1962.

3. Бернская конвенция об охране литературных художественных произведений. Парижский акт от 24 июля 1971 года, изменненный 2 октября 1979 года. Женева. 1990.

4. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 года. Женева. 1972.

ІІ. Законодавчі акти України:

1. Конституція України

2. Цивільний кодекс України від16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

4. Закон України від 7 лютого 1991 року “Про власність” // ВВР. 1991. №20. Ст.249.

5. Закон України від 13 грудня 1991 року “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності” // ВВР. 1992. №12. Ст.165.

6. Закон України від 15 грудня 1993 року “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” // ВВР. 1994. №7. Ст. 32. (з наступними змінами і доповненнями).

7. Закон України від 15 грудня 1993 року “Про охорону прав на промислові зразки” // ВВР. 1994. №7. (з наступними змінами і доповненнями).

8. Закон України від 15 грудня 1993 року “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” // ВВР. 1994. №7.Ст. 34. (з наступними змінами і доповненнями).

9. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 11.07.2001р. // ВВР. 2001. № 43. Ст. 214.

10. Закон України від 21 квітня 1993 року “Про охорону прав на сорти рослин” // ВВР. 1993. №21. Ст. 218.

11. Закон України від 26 грудня 2002 року “Про насіння і садивний матеріал” // ВВР. 2003. №13. Ст.92.

12. Закон України від 15 грудня 1993 року “Про племінне тваринництво” // ВВР. 1994. №2. Ст. 7.

13. Закон України від 2 жовтня 1992 року “Про інформацію” // ВВР. 1992. №48. Ст. 650.

14. Закон України від 25 червня 1993 року “Про науково-технічну інформацію” // ВВР. 1993. №33. Ст. 345.

15. Закон України від 21 січня 1994 року “Про державну таємницю” // ВВР. 1994. №16. Ст. 93.

16. Закон України від 10 лютого 1995 року “Про наукову і науково-технічну експертизу” // ВВР. 1995. №9. Ст. 56.

17. Закон України від 21 грудня 1993 року “Про телебачення і радіомовлення” // ВВР. 1994. №10. Ст. 43.

18. Закон України від 7 червня 1996 року “Про захист від недобросовісної конкуренції” // ВВР. 1996. №36. Ст. 64.

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003р. “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав”

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 1995 року “Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва” // ЗП України. 1995. №10. Ст. 247.

21. Постанова КМУ „Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” від 27 грудня 2001 р. № 1756

22. Положення про порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю // Затв. Постановою Верховної Ради України від 19 січня 1995 року // ВВР. 1995. №3. Ст. 23.

Література:

1. Азимов Ч.Н. Основы патентного права Украины. Харьков. 1994.

2. Боденгаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М. 1977.

3. Будянский В.А. Законы о промышленной собственности и становление патентного права Украины. Вып. ІУ. Донецк. 1994.

4. Матвеев Ю.Г. Международные конвенции по авторскому праву. М. 1978.

5. Тимофеенко Л.П. Интеллектуальная собственность: проблемы правовой охраны и использования. К. 1996.

6. Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М. 1976.

7. Штумпф Г. Лицензионный договор. М. 1988.

8. Юрченко А.К. Издательский договор. Л. 1988

9. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

10.Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

11.Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

12.Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

13.Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред.професора Дзери О.В., К. Юрінком Інтер.1998.

14.Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

15.Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1975.

16.Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.

17.Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная