Учебные материалы


Порядок приймання одноосібних і колегіальних рішень; система комунікаційКарта сайта p13335.su

Джерелами формування майна підприємства є:

- вклади засновника в Статутний фонд;

- прибуток, одержаний від реалізації власної продукції, робіт і послуг та інших видів господарської діяльності;

- прибутки від реалізації цінних паперів, випущених в установленому порядку;

- цільових та інвестиційних безповоротних грошових і майнових внесків, добровільних пожертвувань, спонсорських внесків, які надходять від українських та іноземних організацій і громадян;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Засновник підприємства є власником майна, внесеного ним в підприємство, отриманих прибутків, а також іншого майна, одержаного або придбаного підприємством за іншими підставами, не забороненими чинним законодавством України.

Виконавчим органом підприємства є директор. Директор вирішує всі питання діяльності підприємства. Директор діє від імені підприємства в межах, встановлених Законом України “Про господарські товариства”, цим статутом і установчим договором. Має право без довіреності виконувати дії від імені підприємства.

З метою забезпечення виконання статутних завдань підприємство має право здійснювати експортно-імпортні операції, створювати спільні підприємства із закордонними фірмами і організаціями, відкривати філії, представництва за межами України.

Підприємство забезпечує умови праці на робочому місці, безпеку технологічних процесів, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовується працівниками, а також санітарно-побутові умови відповідно нормативних актів про охорону праці

1.3.Проаналізувати інформаційну систему, що використовується в організації (категорія, клас, вид, тип)

В жорсткому конкурентному середовищі вітчизняні торгівельні підприємства можуть успішно діяти завдяки створенню механізму забезпечення стійкого стану на ринку, який можна створити за рахунок інноваційної діяльності. Інноваційний розвиток в торгівлі стає все більш актуальним та викликає необхідність формування концептуальних засад управління інноваційною діяльністю торгівельного підприємства. В сучасних умовах інноваційні процеси, що відбуваються на торгівельних підприємствах, не є поодинокими та рідкими, а являються нормальною адаптивною реакцією на перетворення економічних процесів та взаємовідносин на ринку усіх ланцюжків торгівельного процесу.

Інноваційна діяльність є невід'ємною складовою виробничо-господарської діяльності підприємства, зорієнтованої на оновлення і вдосконалення його виробничих сил і організаційно-економічних відносин. Основними причинами вивчення та введення інновацій у підприємствах торгівлі є: посилення конкурентної боротьби і намагання одержати на ринку конкурентні переваги та максимізувати прибуток; зростання попиту споживачів; забезпечення престижу підприємства та швидке вирішення проблем, що можуть виникнути на підприємстві; вивчення наукових новинок та їх впровадження у виробничий процес з метою поліпшення результатів діяльності підприємства.

Щодо інноваційної діяльності на ТОВ «Райз-Полісся», то підприємство постійно працює над вдосконаленням виробництва, постійно втілює новітні технології. Зрозуміло,що без втілення нових рішень і інновацій такого зростання досягти було неможливо. Для того, щоб зберегти найвищий рівень якості продукції, яка відповідає всім сучасним нормам, необхідно якомога більше уваги приділяти саме новій техніці.

Загрузка...

Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) відбувається за рішенням засновника. У рамках інтегрованої системи управління підлягає управлінню зовнішня і внутрішня документація.

Для всіх типів документів, розроблювальних зовнішніми організаціями і використовуваних у рамках інтегрованої системи управління, визначаються методи відстеження видання нових документів чи зміни існуючих. Відповідальність за відстеження покладається на співробітника, у якого зберігаються контрольні примірники документів даного типу.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная